top of page

Velkommen!

Velkommen til Sommerhus- og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strands hjemmeside. Her finder du relevante informationer om foreningen og det der sker i vores område.

Nyheder

IMG_0801.JPG
Vand vand vand !!!  Hold øje med dit hus

 

Den 5. vådeste oktober siden 1874 med en nedbør på 148 mm og en november måned der er startet på samme måde, har sat deres spor på vores sommerhusområde i form af flere oversvømmede områder og nogle huse hvor vandet er trængt ind. Nedbørsmængden i Østjylland har sågar været endnu højere med 177 mm okt.  Klimanormalen ifølge DMI for en oktober måned ligger på 84,5 mm.

Grundvandet i vores sommerhusområde står generelt ret højt og efter de seneste skybrud er grundvandet stort set på højde med overfladen. Det er derfor yderst vanskeligt for de store mængder overfladevand at trække væk og ned i grundvandet. Grøfterne er heller ikke dimensionerede til hurtigt at føre så store mængder vand væk. Vi har ikke oplevet en lignende situation i området de sidste 20-25 år.

Bestyrelsen følger naturligvis situationen her og nu. Flere underføringer af grøfterne er renset op, men sander hurtigt til. Senest har vi i fredags haft et kloakfirma ude og spule underføringer Østre Skovvej/Lyngvej og ved Pilevej og på Polderrevsvej. Det skulle gerne hjælpe en smule, men de voldsomme mængder vand forsvinder ikke blot henover natten.
Aqua Djurs har også været i gang med at pumpe vand væk fra et område ved Polderevsvej.

HedeDanmark vil først kunne lave den planlagte oprensning af grøfterne når vandstanden er faldet.

Bestyrelsen følger som nævnt den aktuelle situationen og prøver at følge med hvis der er behov for her og nu tiltag. Vi kommer ikke udenom også at overveje mere langsigtede tiltag for området, så vi kan undgå lignende situationer i fremtiden.

Vi vil gerne opfordre jer alle til selv at få tjekket jeres grunde og huse for vand og evt. vandskader.

Billede4.jpg
Spørgsmål og svar omkring affaldsordningen

Vores formand Tommy Glindvad har haft kontakt til RenoDjurs for at få svar på nogle af de spørgsmål der kom til affaldsordningen helt tilbage fra generalforsamlingen i foråret.  Du kan finde spørgsmål og svar her.  

gravearbejde.jpg
Nedgravning af nye elkabler

 
Elkablerne i sommerhusområdet skal opdateres så der også  bliver kapacitet til opladning af flere elbiler i fremtiden.
Det er elnetselskabet  Konstant der står for projektet. De har hyret en underentreprenør til at udføre opgaven, der vil vare helt frem til forsommeren 2024.
Det vil helt sikkert give nogle gener for os. Udover der bliver gravet, så opstår der beskidte veje, ujævne rabatter, gangbroer etc. Det må vi leve med frem til forsommeren 2024. Det positive er, at vi får opdateret elnettet, og at gravearbejdet, trods alle gener, kommer til at foregå udenfor den egentlige sommerhussæson.  Når arbejdet er færdigt, skal der foretages en fuld gennemgang og genopretning, hvor dette er nødvendigt.

Spuling af grøfter underføring.jpg
Nedbør og meget vand i grøfterne.

De fleste har nok bemærket at der er kommet usædvanligt meget nedbør her i efteråret, hvilket kan ses både på vores veje og i grøfterne.
Grøfterne i vores område har været godt fyldte og det blev bemærket at der visse steder var en stor niveauforskel på vandet i grøfterne ved vejunderføringer. Djurslands Kloak service har været på opgaven og fået spulet underføringerne de steder der var problemer. 
Hededanmark, foretager i nov/dec når bladene er faldet af træerne, en slåning af grøftekanter på alle vores grøfter, herunder fjernelse af afklip og oprensning af bunden, men ikke uddybning generelt, idet grøfternes fald ikke tillader dette.

IMG_4999.jpg
Reparation af vejene


Vi har fået udført reparationer af de skader vores veje har fået gennem sommersæsonen. Enkelte skader som blev overset i foråret , skulle nu også være udbedret. Igen vil vi opfordre til, at der tages hensyn til vores veje, specielt i forbindelse med byggeri. 

bevoksning udover rabatten 3.jpg
Vedligehold af rabatter.


Enkelte steder kan man opleve, at rabatterne har fået lidt for meget liv og breder sig helt ud til vejkanten. Bestyrelsen vil gerne opfordre til, at man holder bevoksningen og græsset slået,  sådan at det er muligt at gå uhindret, og kunne træde til side fra vejen hvis der kommer biler. Det gælder kun for det gamle sommerhusområde vest for Kystvej (ikke området ved Hægvej og Klitten/Bag Klitten).
Der findes en fin
artikel fra Bolius, der beskriver hvilke regler der gælder for en privat fællesvej.
https://www.bolius.dk/hvad-er-en-privat-faellesvej-16048 - se overskriften: Hvilke renholdelsespligter har du som grundejer?.

 

vejvedligeholdelse høje græsrabatter.jpg
Afhøvling af rabatter på Lyngvej

Vores  veje består af dels de asfalterede kørebaner og dels af de brede græs rabatter. Vejene er udført uden nogen form for kantsten eller egentlige vejbrønde til afvanding af overfladevand. Det betyder, at al regn- og smeltevand skal løbe af fra de asfalterede arealer og nedsive i græsrabatterne. Udover at fungere som fortov for gående, skal græsrabatterne altså også sikre en effektiv afvanding af vores asfalterede kørebaner.
Som årene går vokser rabatterne stille og roligt højere end asfalten, hvilket betyder, at vandet ikke mere kan løbe ud i græsrabatterne og sive væk der. Stående vand på vejene slider på flere måder kraftigt på vores i forvejen skrøbelige veje. Problemet kan delvis løses ved at afhøvle vejrabatten så vandet  kan løbe ud i rabatten og sive væk. Problemet med stående vand på vejene har bestyrelsen vurderet er størst på den østligste del af Lyngvej. Derfor afhøvles rabatterne langs Lyngvej fra Kystvej op til Østre Skovvej. Arbejdet udføres af NordDjurs kommune medio november. 

Gadebelysning_edited.jpg
Ny gadebelysning 

Vores gadebelysning er nu blevet skiftet til nye og mere energivenlige gadelygter.
Hvis der opleves fejl eller skader på gadebelysningen skal man nu rette henvendelse til firmaet Aura. 
fejlmeld.gadelys@aura.dk eller ringe på tlf. 87 92 55 11.
 

Affaldsortering.jpg
Affaldssortering 

Der kommer nu for alvor gang i udrulningen af den nye affaldsordning i vores sommerhusområde.  RenoDjurs har udgivet en fin folder omkring affaldssortering. Den kan du læse her.
Det giver helt sikkert nogle udfordringer med placering af de 3 beholdere på vores matrikler. På vores hjemmeside vil vi  meget gerne dele gode ideer og billeder af hvordan man kan placere 
affaldsbeholderne.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev i dag

Sommerhusforeningen Grenaa Strand

Succes! Du er nu skrevet op.

bottom of page